Board of Directors

 

Executive Directors

Mr. Chen Guobao (Chairman)

Mr. Wang Zhenfei (Chief Executive Officer)

 

Non-executive Directors

Mr. Yang Fu Kang (Deputy Chairman)

Mr. Li Yunping

Mr. Wang Huasheng

 

Independent Non-executive Directors

Mr. Yan Jianjun

Mr. Fan Yimin

Mr. Chai Chi Man

Audit Committee

Mr. Yan Jianjun (Chairman)

Mr. Yang Fu Kang

Mr. Wang Huasheng

Mr. Fan Yimin

Mr. Chai Chi Man

Remuneration Committee

Mr. Yan Jianjun (Chairman)

Mr. Wang Zhenfei

Mr. Fan Yimin

Mr. Chai Chi Man

Nomination Committee

Mr. Chen Guobao (Chairman)

Mr. Li Yunping

Mr. Yan Jianjun

Mr. Fan Yimin

Mr. Chai Chi Man

JIN HAI INTERNATIONAL